Тема 2. Патологія рефл.-рух. ф.

ПАТОЛОГІЯ РЕФЛЕКТОРНО-РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ВИДИ ПАРАЛІЧІВ. СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ РУХОВОГО ШЛЯХУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ

МЕТА. Знати:

1) класифікацію безумовних рефлексів;

2) будову рефлекторних дуг безумовних рефлексів, що досліджуються в клініці;

3) патологію рефлексів;

4) хід та будову кірково-м’язового рухового шляху,

5) види паралічів та їх клінічні ознаки;

6) синдроми рухових розладів.

Вміти:

1) виявити у пацієнта рефлекторно-рухові розлади;

2) узагальнити та диференціювати виявлені у хворого рефлекторно-рухові розлади;

3) встановити рівень ураження рухового шляху.

Рекомендована література.

1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с

2. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.

3. Неврологія (під ред. С.М.Віничука). – К.: Здоров’я, 2008, 662 с.

4.Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Москва «Медпресс», 1998, – 304 с.

5. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Санкт-Петербург. – 1996. – 320 с.

6. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте визначення термінам, вказаним у таблиці

ТЕРМІНИ

ВИЗНАЧЕННЯ

Рефлекс
Рефлекторна дуга
Плегія (параліч)
Парез
Рухова джексонівська епілепсія
Фібрилярні посмикування м’язів
Геміпарез
Монопарез
Парапарез
Гіпотонія
Гіпотрофія
Гіпорефлексія
Гіперрефлексія
Анізорефлексія
Синкінезія
Клонус (стопи, надколінника)

 

 

2. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 

1)    Яка класифікація безумовних рефлексів?

2)    Яка будова найпростішої рефлекторної дуги?

3)    Вкажіть функції рефлекторної дуги.

4)    Які види патології рефлексів знаєте?

5)    Які патологічні рефлекси згинальної та розгинальної груп на стопах знаєте?

6)    Які рефлекси орального автоматизму знаєте?

7)    Дайте визначення терміну “пірамідна система”, вкажіть її функції та будову.

8)    Які м’язи мають двобічну кіркову іннервацію?

9)    Перерахуйте симптоми, що виникають у разі ураження половини поперечника спинного мозку (синдром Броун-Секара).

 

3. Впишіть в таблицю рефлекторні дуги вказаних рефлексів.

РЕФЛЕКСИ

Рефлекторна дуга

Нерви

Рівень замикання

Надбрівний

 

 

Кон’юктивальний і рогівковий

 

 

Нижньо-щелепний

 

 

Глотковий і піднебінний

 

 

Згинальний ліктьовий

 

 

Розгинальний ліктьовий

 

 

Зап’ястково-променевий

 

 

Черевні верхній

 

 

середній

 

 

нижній

 

 

Колінний

 

 

Підошовний

 

 

Ахiллiв

 

 

 

 


 


4. Перемалюйте в зошит хід рухового шляхута позначте зображені на малюнку анатомічні структури, які містять рухові волокна1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

 

Вкажіть:

 

— локалізацію тіл рухових нейронів – ________

__________________________________________

__________________________________________

 

— місце перехресту пірамідних шляхів — _______

_________________________________________________


5. Заповніть таблицю, вказавши патологічні зміни, характерні для центрального і периферичного паралічів.

ВИДИ ПАРАЛІЧІВ

ХАРАКТЕРНІ ЗМІНИ

Рефлекси

Синкінезії та клонуси (стопи, наколінника)

М’язовий тонус

Трофіка м’язів

поверхневі

глибокі

патологічні

 Центральний

 

 

 

 

 

 

 Периферичний

 

 

 

 

 

 

 

6. Опишіть рухові розлади при ураженні  таких анатомічних утворень.

Передцентральна звивина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Внутрішня капсула

 

Стовбур головного мозку

Бічний канатик

спинного мозку

 

Передні роги

спинного мозку

 

Передні корінці

спинного мозку

 

Периферичний нерв

 

 

7. Впишіть у таблицю неврологічні розлади, властиві ураженню поперечника спинного мозку на різних рівнях.

РІВЕНЬ УРАЖЕННЯ

РОЗЛАДИ

рухові

чутливі

тазових органів

інші

C1-C4

 

 

 

 

C5-Th1

 

 

 

 

Th2-Th12

 

 

 

 

L1-S2

 

 

 

 

S3-S5