Тема 10. ЗЧМТ, спінальна травма, пухлини н.с.

ЗАКРИТА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА.

СПІНАЛЬНА ТРАВМА.

ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ

 

Мета. Знати:

1)   класифікацію закритої черепно-мозкової та спінальної травми;

2)   патогенетичні механізми, клінічні прояви, діагностику та лікування струсу, забою, здавлення головного мозку;

3)   клініку струсу, забою спинного мозку, гематомієлії, гематорахісу;

4)   анатомо-топографічну та гістогенетичну класифікації, клінічні прояви, діагностику та принципи лікування  пухлин головного та спинного мозку.

 

Вміти:

1)   діагностувати у хворого прояви черепно-мозкової та спінальної травми;

2)   призначити додаткові методи обстеження хворим з травмою головного та спинного мозку;

3)   вибрати правильну тактику лікування хворих у разі закритої черепно-мозкової травми та травми спинного мозку;

4)   виявляти у хворого ранні ознаки пухлин головного та спинного мозку;

5)   призначити необхідні дослідження хворим з підозрою на пухлину головного чи спинного мозку, оцінити дані додаткових методів дослідження цих хворих;

6)   розробити оптимальну тактику лікування хворих на мозкові пухлини.

 

Основні поняття теми:  закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій головного мозку, здавлення мозку эпідуральною та субдуральною гематомами, закрита травма спинного мозку, струс та забій спинного мозку, гематомієлія, гематорахіс, пухлини головного та спинного мозку.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
 2. Неврологія /С.М.Віничук, Т.І.Ілляш, О.А.Мяловицька та ін.; за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
 3. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 4. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
 5. Нервные болезни (А.А.Скоромец, А.П.Скромец и др.)–М.:«МЕДпресс-информ»,2008–552 с.
 6. Дифференциальная диагностика в неврологии и нейрохирургии под ред. Е.И.Гусева — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 362 с.

 

 

 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання теми.

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Наведіть класифікацію закритої травми головного мозку.
 2. Опишіть критерії діагностики струсу головного мозку.
 3. Чим відрізняється забій головного мозку від струсу?
 4. Опишіть критерії діагностики забою головного мозку.
 5. Яка клініка травматичних епі-, субдуральної та внутрішньомозкової гематом?
 6. Вкажіть додаткові методи дослідження у разі різних  форм ЗЧМТ.
 7. Вкажіть основні принципи лікування хворих зі струсом, забоєм, здавленням головного мозку.
 8. Яка класифікація закритих травм спинного мозку?
 9. Опишіть клініку струсу, забою спинного мозку.

10.Охарактеризуйте клініку гематомієлії та гематорахісу.

11.Яка класифікація пухлин головного мозку?

12.Які класифікації пухлин спинного мозку?

13.Опишіть клінічні ознаки пухлин головного мозку.

14.Опишіть клінічні ознаки пухлин спинного мозку.

15.Яка діагностика пухлин головного та спинного мозку?

16.Вкажіть основні принципи лікування пухлин центральної нервової системи.