Тема 6. Патологія автономної н.с., вищих мозкових ф.

ПАТОЛОГІЯ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ У КОРІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. ПАТОЛОГІЯ ВИЩИХ МОЗКОВИХ ФУНКЦІЙ

Мета.  Знати:

1)   будову та  функції різних рівнів автономної нервової системи (АНС);

2)   принципи функціонування АНС;

3)   патогенез надсегментарних та сегментарних порушень АНС;

4)   неврогенні форми порушення сечовипускання;

5)   симптоми та синдроми, які виникають  за наявності патології різних рівнів автономної нервової системи;

6)   локалізацію первинних, вторинних, третинних зон кори мозку;

7)   розлади вищих мозкових функцій – мови, гнозису, праксису;

8)    синдроми та симптоми ураження правої та лівої півкуль, окремих часток головного мозку.

Вміти:

1)   виявляти у неврологічних хворих вегетативні порушення та визначати рівень ураження АНС;

2)   досліджувати мову, лічбу, читання, гнозис, праксис;

3)   диференціювати різні види афазій, апраксій, агнозій;

4)   виявляти симптоматику ураження правої та лівої півкуль та окремих часток головного мозку;

5)   визначати уражені структури у хворих з порушенням вищих мозкових функцій.

 

Основні поняття теми: автономна нервова система, сегментарний відділ АНС, надсегментарний відділ АНС,  симпаталгічний синдром, вегетативно-судинний синдром, вегетативно-трофічний синдром, перманентні порушення, пароксизмальні порушення, гіпоталамічний синдром, нейрогенні форми порушення сечовипускання, афазія, акалькулія, аграфія, агнозія, апраксія.

 

Рекомендована література.

 1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с.
  1. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
 2. Неврологія (тестові завдання та ситуаційні задачі) Віничук С.М. та інш., К., 2006, 88с.
 3. Соколова Л.І., Ілляш Т.І., Прокопів М.М., Матюшко М.Г., Турчина Н.С., Заводнова З.І.. Клінічні задачі з неврології – Вінниця, Нова книга, 2013. – 200 с.
  1. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей. – 5-е изд. – СПб.: Политехника, 2004. – 399 с.
  2. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – 13-е изд.– Москва «Медпресс», 2003. – 304 с.

Завдання для самостійного опрацювання теми.

 

1. Дайте письмову відповідь на нижче вказані запитання.

 1. Перерахуйте анатомо-топографічні рівні автономної нервової системи (АНС).
 2.   Вкажіть принципи функціонування автономної нервової системи.
 3.   Вкажіть симптоми ураження симпатичного відділу автономної нервової системи.
 4. Вкажіть симптоми ураження парасимпатичного відділу автономної нервової системи.
 5. Вкажіть симптоми ураження гіпоталамічної ділянки.
 6. Вкажіть ознаки симпато-адреналового кризу.
 7. Вкажіть ознаки ваго-інсулярного кризу.
 8. Вкажіть неврогенні форми порушення сечовипускання (центральні та периферичні).
 9. Вкажіть кіркові первинні проекційні зони аналізаторів, їх локалізацію, синдроми ураження.

10.Вкажіть основні види афазій.

11.Вкажіть основні види агнозій і апраксій.

2. Заповніть таблицю основних ознак  ураження сегментарного відділу автономної нервової системи.

 

Уражені структури Ознаки ураження
Бічні роги спинного мозку на рівні:

С5-Т1

С8-Т1

L1-S2

S2-S4

 
Зірчастий вузол  
Парасимпатичні ядра черепних нервів:

окорухового нерв

лицьового нерв

блукаючого нерв

 

 

3. Заповніть таблицю основних ознак ураження надсегментарного відділу автономної нервової системи.

 

Уражені структури Ознаки ураження
Ретикулярна формація  
Гіпоталамус  
Лімбічна система  

 

4. Заповніть таблицю основних ознак  ураження півкуль головного мозку

Уражені структури Ознаки ураження
Ліва півкуля  
Права півкуля  

 

5. Заповніть таблицю основних ознак ураження часток головного мозку

Уражені структури Ознаки ураження
Праворуч:

Лобова частка

Скронева частка

Тім’яна частка

Потилична частка

 
Ліворуч:

Лобова частка

Скронева частка

Тім’яна частка

Потилична частка

 

 

6. Опишіть у таблиці клінічні ознаки порушень вищих кіркових функцій

Вид порушення Ознаки патології
Моторна афазія  
Сенсорна афазія  
Амнестична афазія  
Семантична афазія  
Алексія  
Аграфія  
Акалькулія  
Апраксія