Тема 6. Перинатальні ураження ЦНС. ДЦП.

ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

МЕТА

Знати:

1) етіологічні фактори та патогенез перинатальних уражень нервової системи (ПУНС) та дитячого церебрального паралічу (ДЦП);

2) класифікацію та  клінічну картину перинатальних уражень нервової системи та ДЦП;

3) принципи лікування та профілактики перинатальних уражень нервової системи.

Вміти:

1) зібрати анамнез і провести неврологічне обстеження хворих з перинатальною патологією нервової системи та ДЦП;

2) призначити необхідні додаткові обстеження хворим з перинатальною патологією нервової системи та дитячим церебральним паралічом.

 

Основні поняття теми: перинатальне ішемічне та геморагічне ураження ЦНС, внутрішньошлуночковий крововилив, перивентрикулярна лейкомаляція,  дитячий церебральний параліч.

Рекомендована література

 

  1. Неврологія, за ред. І.А.Григорової та Л.І.Соколової, 2014, 780 с
  2. Неврологія/С.М.Віничук, Т.І.Ілляш,О.А.Мяловицька, Л.А.Дзяк, В. за ред. С.М.Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – 659с.
    1. Петрухин А. С. Детская неврология: учебник: в 2т. — М.: ГЭОТАР- Медиа, 2012. — Т. 2, — 560 с.

Питання для теоретичного опрацювання (дайте письмову відповідь):

– Який період часу охоплює перинатальний період?

– Як розподіляється перинатальний період?

– Яка етіологія перинатальних уражень нервової системи?

– Які виділяють періоди перебігу перинатальних уражень нервової системи?

– Дайте визначення терміну “Перивентрикулярна лейкомаляція ”.

– Чому  виникають внутрішньошлуночкові крововиливи у  недоношених?

– Які можливі виходи перинатальних уражень нервової системи?

– Дайте визначення терміну “Дитячий церебральний параліч”.

– Яка тактика лікаря за умови виявлення у дитини ДЦП?

 

Завдання для самостійного опрацювання теми:

 

Заповніть другу частину таблиці

 

 

Синдроми гострого періоду ПУНС  
Синдроми відновного періоду ПУНС  
Можливі виходи ПУНС  
Клінічні форми ДЦП