Оцінювання студентів — поточне та ПМК

Оцінювання навчальної діяльності студентів

під час вивчення неврології

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів здійснюється на кожному практичному занятті на підставі результатів перевірки робочих зошитів для самостійної роботи студентів, тестових завдань, виконаних студентами з даної теми, в тому числі тестових завдань з ліцензійного іспиту Крок 2, ситуаційних задач ІІ та ІІІ рівнів складності, а також результатів усного опитування студентів та перевірки оволодіння ними практичними навичками.

Студенти письмово в робочому зошиті готуються до кожного практичного заняття. Викладач щоденно контролює ведення ними зошитів для самостійної роботи, оцінюючи її виконання відміткою „зараховано”. Також в цьому зошиті студенти дають письмову відповідь на поставлені завдання з тем дисципліни, що виносяться на самостійне позааудиторне опрацювання без вивчення їх на практичних заняттях та лекціях. Оцінювання самостійної роботи студентів з цих тем здійснюється під час підсумкового модульного контролю.

 

Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та під час вивчення модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю включає:

1) комп’ютерне тестування студентів;

2) контроль оволодіння студентами практичними навичками, що здійснюється біля ліжка хворого з проведенням співбесіди зі студентом;

3) розв’язування ситуаційних задач з тем модулю та задач з іспиту „Крок-2”.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

 

 

Затверджено на методичному засіданні кафедри 28.08.2015р.

 

Зав. кафедри неврології,

професор                                                                    Л.І.Соколова

 

 

Критерії оцінювання практичних та теоретичних знань студентів на підсумковому модульному контролі на кафедрі неврології

 

         До складання підсумкового модульного контролю (ПМК) допускаються студенти, які повністю виконали програму з дисципліни, написали та захистили історію хвороби і не мають академічної заборгованості.

Підсумковий модульний контроль складається з оцінки теоретичних знань студентів шляхом комп’ютерного тестування (30 тестових запитань), розв’язування клінічних ситуаційних задач (10 задач) та 5 задач з іспиту „Крок-2”, а також з оцінювання оволодіння студентами практичними навичками обстеження неврологічних хворих.

Перевірка оволодіння студентами практичних навичок здійснюється біля ліжка хворого і загалом оцінюється як „зараховано” чи „не зараховано” і є допуском до подальшого складання ПМК.

Під час комп’ютерного тестування на ПМК студент набирає певний відсоток правильних відповідей, який переводиться в бали шляхом множення відсотка правильних відповідей на коефіцієнт 0,4. Максимальна кількість балів за комп’ютерне тестування – 40 балів.

Студенти вирішують 10 клінічних ситуаційних задач, кожна з яких містить по 2 запитання. Викладач, який перевіряє задачі, може оцінити відповідь на одне запитання максимально 2 балами, тобто студент за правильне вирішення однієї задачі може максимально отримати 4 бали. Максимальна кількість балів за задачі – 40 балів. Якщо студент надав не правильну відповідь при розв’язуванні задач з іспиту „Крок-2, від загальної суми за розв’язування клінічних задач віднімається 1, 2, 3, 4 або 5 балів (1 бал за кожну задачу іспиту „Крок-2)”.

Мінімальна кількість балів, з якою студент може скласти ПМК – 50, максимальна кількість балів – 80.

 

Затверджено на методичній нараді кафедри 28.08.2015 р. (протокол №1)

Завідувач кафедри неврології,

професор                                                                     Л.І. Соколова