Практичні навички

Перелік практичних навичок та завдань, оволодіння якими здійснюється впродовж вивчення модулю та перевіряється на ПМК

Загальна неврологія

 1. Оволодіти методикою дослідження поверхневих, глибоких та складних видів чутливості
 2. Визначити вид та тип порушення чутливості
 3. Встановити синдром чутливих порушень
 4. Встановити рівень ураження чутли­вого аналізатора
 5. Оволодіти методикою дослідження безумовних рефлексів
 6. Оволодіти навичками виявлен­ня стопних патологічних рефлексів розгинальної та згинальної груп
 7. Оволодіти навичками виявлення рефлексів орального автоматизму
 8. Оволодіти вмінням визначати рівень пошкодження рефлекторних дуг
 9.  Оволодіти методикою обстеження рухової функції у хворого.  На підставі виявлених патологічних симптомів встановити характер паралічу м’язів та   рівень ураження рухових нейронів
 10. Оволодіти методикою обстеження у хворого екстрапірамідної системи, виявити симптоми ураження екстрапірамідної системи.  На підставі виявлених патологічних симптомів встановити у хворого синдром екстрапірамідних порушень та рівень ураження екстрапірамідної системи
 11. Оволодіти методикою дослідження функцій мозочка.  Виявити мозочкові порушення, встановити рівень ураження мозочка; диференціювати виявлену атаксію у хворого
 12. Оволодіти методикою дослідження функцій І, ІІ пар черепних нервів
 13. Встановити рівень ураження зорового та нюхового аналізаторів
  1. Оволодіти методикою дослідження функцій ІІІ, ІV, VI пар черепних нервів, зіничних реакцій
  2. Виявити у хворого патологію окорухових нервів та параліч погляду
  3. Оволодіти методикою дослідження функцій V, VII, VIII пар черепних нервів, встановити топічний діагноз за наявності патології цих нервів
  4. Оволодіти методикою дослідження функцій нервів бульбарної групи, виявити симптоми їх ураження
  5. Виявити ознаки бульбарного та псевдобульбарного синдромів
  6. Оволодіти навичками обстеження у хворих вищих мозко­вих функцій: мови, праксису, гнозису, письма, читання
  7.  Виявити у хворого розлади вищих мозкових функцій, симптоми ураження лівої та правої півкуль, часток мозку.  Визначити локалізацію ураження кори головного мозку з урахуванням симптомів “подразнення” та “випадіння” функцій
  8. Оволодіти методикою дослідження автономної нервової системи, вміти  діагностувати вегетативні порушення та визначати рівень ураження автономної нервової системи
  9. Оцінити зміни складу ліквору, аналізувати результати проведення ліквородинамічних проб
  10.  Виявляти ознаки менінгеального і лікворно-гіпертензивного синдромів.  Досліджувати менінгеальні симптоми. Виявляти ознаки гідроцефалії
  11. Досліджувати сиптоми натягу Ласега, Нері, Дежеріна, Вассермана, Мацкевича
  12. Трактувати основні показники додаткових  методів обстеження в неврологічній клініці (електрофізіологічних, ультразвукових, рентгенологічних, нейровізуалізаційних)

Спеціальна неврологія

 1. Вміти самостійно обстежити хворого з неврологічною патологією
 2. Визначити провідний неврологічний синдром у  обстеженого хворого
 3. Обгрунтувати топічний діагноз у обстеженого хворого
 4. Складати план обстеження та аналізувати дані додаткових методів обстеження хворого
 5. Ставити на підставі клініко-анамнестичних даних попередній  клінічний діагноз
  1. Провести диференціальну діагностику
  2. Сформулювати та обґрунтувати остаточний клінічний діагноз
  3. Визначити етіологію хвороби, особливості патогенезу, перебігу захворювання та його ускладнення у обстеженого хворого
  4. Скласти план  лікування, обґрунтувати його, надати  рекомендації хворому
  5. Визначити прогноз перебігу захворювання у даного хворого
  6.  Написати  історію хвороби обстеженого  під час курації хворого

 

Затверджено на методичному засіданні кафедри 28.08.2015 р.

Зав. кафедри неврології,

професор                                                                                         Л.І.Соколова