Питання для ПМК

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролів з неврології

 

Змістовий модуль 1. Введення. Патологія чутливої та рефлекторно-рухової функцій нервової системи.

 1. Історія розвитку неврології. Вітчизняні та зарубіжні неврологічні школи. Сучасні напрямки розвитку неврологічної науки.
 2. Головні етапи філо- і онтогенезу нервової системи. Структурна та функціональна одиниця нервової системи.
 3. Основні принципи будови та функціонування нервової системи.
 4. Основні анатомо-топографічні рівні нервової системи, їх будова та функція.
 5. Поняття про рецепцію та чутливість. Вчення І.П.Павлова про аналізатори. Будова аналізатора.
 6. Класифікація чутливості.
 7. Особливості ходу волокон поверхневої та глибокої чутливості.
 8. Види та типи чутливих розладів.
 9. Синдроми ураження чутливих шляхів на різних рівнях.
 10. Ноцицептивні та антиноцицептивні системи мозку.
 11. Рефлекси. Класифікація безумовних рефлексів. Рефлекторна дуга, її будова та функції.  Сегментарно-рефлекторний апарат спинного мозку та мозкового стовбуру.
 12. М’язовий тонус. Забезпечення та регуляція м’язового тонусу.
 13. Пірамідна система. Особливості її будови. Функції пірамідної системи
 14. Патологічні рефлекси, їх біогенетична характеристика, значення в діагностиці уражень нервової системи.
 15. Клінічна характеристика центрального паралічу, патомеханізм виникнення його симптомів.
 16. Периферичний параліч, клінічна характеристика, патомеханізм виникнення його симптомів.
 17. Синдроми ураження кірково-м’язового шляху на різних рівнях.
 18. Анатомія екстрапірамідної системи. Зв’язки екстрапірамідної системи з іншими відділами головного та спинного мозку.
 19. Фізіологія екстрапірамідної системи. Її участь в забезпеченні безумовних реф­лексів, реалізації стереотипних автоматизованих рухів, готовності м’язів до дії.
 20. Біохімія екстрапірамідної системи. Сучасні уявлення про обмін та концентрацію катехоламінів в нігростріарній системі.
 21. Синдроми ураження екстрапірамідної системи. Патомеханізм виникнення їх симптомів.
 22. Основні принципи корекції екстрапірамідних розладів.
 23. Анатомо-фізіологічні особливості мозочка. Зв’язки мозочка з різними відділа­ми головного та спинного мозку. Аферентні та еферентні шляхи мозочка.
 24. Функції мозочка.
 25. Синдроми ураження мозочка. Види атаксій.
 26. Склад спинномозкової рідини в нормі та у разі патології. Менінгеальний та гіпертензивний синдром.

Змістовий модуль 2. Патологія черепних нервів. Порушення автономної нервової системи та вищих мозкових функцій. Патологія лікворної системи.  Менінгеальний та гіпертензивний  синдроми.

 1. Анатомія нюхового та зорового аналізаторів.
 2. Патологія нюхового аналізатора.
 3. Патологія зорового аналізатора. Амавроз, амбліопія, геміанопсія (її види). Зорова агнозія. Синдроми подразнення кіркового відділу зорового аналізатора.
 4. Відмінність трактусової від кіркової  геміанопсій.
 5. Зміни очного дна за наявності  неврологічних захворювань.
 6. Група окорухових нервів. Анатомо-фізіологічні дані (ядра, корінці, нерви).
 7. Патологія ІІІ, ІV, VІ пар черепних нервів.
 8. Альтернувальні синдроми Вебера та Бенедикта.
 9. Вегетативна іннервація ока. Синдром Бернара-Горнера.
 10. Синдром Аргайля Робертсона.
 11. Іннервація погляду, патологія.
 12. V, VІІ, VІІІ пари черепних нервів (анатомо-фізіологічні дані).
 13. Патологія V,VІІ пар черепних нервів. Периферичний та центральний паралічі мімічних м’язів. Альтернувальні синдроми Міяр-Гублера та Фовіля.
 14. Слуховий та вестибулярний аналізатори.
 15. Слухові та вестибулярні порушення при ураженні аналізаторів на різних рівнях. Камертонні проби Вебера, Рінне.
 16. Нерви мосто-мозочкового кута. Синдром ураження мосто-мозочкового кута.
 17. Бульбарна група черепних нервів (анатомо-фізіологічні дані).
 18. Патологія ІХ, Х, ХІ, ХІІ пар черепних нервів.
 19. Бульбарний та псевдобульбарний синдроми.
 20. Альтернувальні синдроми Авеліса, Шмідта, Джексона, Валенберга-Захарченка.
 21. Будова півкуль головного мозку. Цито-і мієлоархітектоніка кори.
 22. Локалізація функцій в корі головного мозку.
 23. Поняття про функціональну асиметрію півкуль, комплементарність півкуль.
 24. Синдроми ураження та подразнення окремих часток півкуль головного мозку.
 25. Розлади вищих мозкових функцій: гнозису, праксису, мови.
 26. Анатомо-фізіологічні особливості та функції автономної нервової системи.
 27. Надсегментарний відділ автономної системи, його будова, функції та патологія.
 28. Сегментарний відділ автономної нервової системи (симпатичний та парасимпатичний), будова та функції.
 29. Синдроми ураження сегментарного парасимпатичного відділу автономної нервової системи.
 30. Синдроми ураження сегментарного симпатичного відділу автономної нервової системи.
 31. Рівні регуляції тазових функцій та їх розлади. Неврогенні форми порушення сечовиділення

Змістовий модуль 3. Курація хворого. Додаткові методи дослідження. Судинні захворювання головного та спинного мозку, нейроінтоксикації. Закрита черепно-мозкова та спінальна травма. Пухлини головного та спинного мозку.

 1. Основні топічні неврологічні синдроми.
 2. Послідовність обстеження неврологічного хворого.
 3. Поняття топічного діагнозу, його обґрунтування.
 4. Принципи проведення диференціального діагнозу.
 5. Вимоги до оформлення розгорнутого клінічного діагнозу.
 6. Вимоги до написання історії хвороби неврологічного хворого.
 7. Електрофізіологічні, рентгенологічні  та ультразвукові методи дослідження в клініці нервових хвороб.
 8. Нейровізуалізаційні методи дослідження в клініці нервових хвороб.
 9. Кровопостачання головного та спинного мозку.
 10. Механізми ауторегуляції мозкового кровообігу. Синдроми, що ви­никають при зриві реакції ауторегуляції мозкового кровообігу.
 11. Класифікація судинних захворювань головного та спинного мозку.
 12. Початкові прояви недостатності мозкового кровопостачання.
 13. Сучасні погляди на патогенез минущих порушень мозкового кро­вообігу.
 14. Клініка, профілактика, лікування минущих порушень мозкового кровообігу.
 15. Гостра гіпертонічна енцефалопатія. Клініка. Лікування.
 16. Повільно прогресуючі порушення мозкового та спінального кро­вообігу. Клінічні прояви. Лікування. Профілактика.
 17. Ішемічний інсульт. Види ішемічного інсульту. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Діагностика.  Профілактика. Лікування.
 18. Геморагічний інсульт. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Діагностика. Профілактика. Лікування.
 19. Анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання спинного мозку. Гострі та повільно прогресуючі порушення спінального кровообігу.
 20. Закрита травма головного та спинного мозку. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування.
 21. Пухлини головного мозку. Класифікація (топічна та патогістологічна). Клініка. Діагностика. Лікування.
 22. Пухлини спинного мозку. Класифікація. Клінічні прояви екстрамедулярних та інтрамедулярних пухлин. Діагностика. Лікування.
 23. Екзогенні нейроінтоксикації. Клінічні форми, прояви, діагностика, лікування. Ботулізм. Харчові отруєння.
 24. Ураження нервової системи при дії фізичних факторів. Вібраційна хвороба. Радіаційні порушення нервової системи.

 

Змістовий модуль 4. Інфекційні, інфекційно-алергічні, демієлінізуючі, паразитарні захворювання нервової системи, пріонові інфекції, нейроборреліоз. Бічний аміотрофічний склероз. Перинатальні ураження нервової системи. Дитячий церебральний параліч. Пароксизмальні стани в неврології, епілепсія. Види головного болю, мігрень.

 1. Менінгіт. Класифікація. Шляхи проникнення збудника менінгіту в ліквор.
 2. Оболонковий (менінгеальний) синдром та його прояви (загально­мозкові симптоми та власне оболонкові). Характеристика син­дромів інфекційного захворювання та запальних змін в лікворі при менінгітах.
 3. Етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика та ліку­вання менінгококового менінгіту.
 4. Ускладнення при менінгококовому менінгіті. Віддалені наслід­ки менінгококового менінгіту.
 5. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика та ліку­вання вторинних гнійних менінгітів (пневмококовий, інфлюенца­менінгіт, стафілококовий, стрептококовий).
 6. Туберкульозний менінгіт. Етіологія, патогенез, особливості клінічних проявів. Діагностика. Лікування.
 7. Вірусні менінгіти (ентеровірусні, паротитний, ГЛХМ, грипозний, герпетичний та інші). Патогенез, клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 8. Арахноїдит. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Особливості перебігу. Клінічні прояви церебральних та спінальних арах­ноїдитів. Діагностика арахноїдитів. Лікування.
 9. Класифікація енцефаліту. Загально-інфекційні, загально-моз­кові та вогнищеві симптоми при енцефалітах.
 10. Арбовірусні енцефаліти. Шляхи зараження при арбовірусних енцефалітах. Кліщовий енцефаліт. Етіологія. Патогенез. Клінічні форми. Діагностика. Лікування та профілактика.
 11. Епідемічний енцефаліт Економо. Патогенез. Клінічні прояви гострої та хронічної стадій. Клінічні форми гострої стадії.
 12. Ентеровірусні енцефаліти. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 13. Герпетичний енцефаліт. Патогенез. Клінічні прояви. Лікування.
 14. Ураження нервової системи за наявності грипу. Грипозний енцефаліт. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування.
 15. Абсцес головного мозку. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування
 16. Поствакцинальні енцефаліти. Патогенез. Клініка. Лікування.
 17. Ревматичний енцефаліт. Патогенез. Клінічні прояви. Мала хорея. Лікування.
 18. Гострий передній поліомієліт. Етіологія. Патогенез. Клінічні форми паралітичного та непаралітичного поліомієліту. Профілактика. Лікування.
 19. Мієліт. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування.
 20. Паразитарні захворювання нервової системи. Етіологія. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування .
 21. Нейробореліоз (хвороба Лайма). Етіологія, діагностика, клінічні прояви, профілактика, лікування.
 22. Ураження нервової системи за наявності  ВІЛ-інфекції. СНІД-деменція, гострий менінгоенцефаліт, атиповий асептичний менінгіт, мієлопатія, ураження периферичної нервової системи. Пухлини та порушення мозкового кровообігу при СНІДі.
 23. Герпетичні ураження нервової системи.
 24. Нейросифіліс. Клінічні форми. Діагностика. Лікування.
 25. Пріонові інфекції. Хвороба Крейтцфельдта-Якоба
 26. Патогенез розсіяного склерозу. Клінічні  прояви, перебіг, стадії, діагностика. Сучасні методи лікування розсіяного скле­розу.
 27. Гострий розсіяний енцефаломієліт. Етіологія. Патогенез. Клініка. Лікування.
 28. Бічний аміотрофічний склероз. Патогенез. Клінічні форми. Лікування.
 29. Епілепсія. Класифікація епілепсії та епілептичних нападів. Діагностика епілепсії. Епілептичний статус. Лікування епілепсії та епілептичного статусу.
 30. Неепілептичні пароксизмальні стани в неврології, діагностика, невідкладна допомога.
 31. Перинатальні та натальні ураження нервової системи.
 32. Дитячий церебральний параліч, етіологія, патогенез, клінічні форми, лікування.
 33. Види та нозологічні форми головного болю. Етіологія. Клініка. Діагностика. Невідкладна допомога.
 34. Мігрень, клінічні форми, діагностика, лікування.  Пучковий головний біль. Головний біль напруження.

Змістовий модуль 5. Захворювання периферичної нервової системи, соматоневрологічні синдроми. Спадково-дегенеративні захворювання  нервової системи, вроджені дефекти хребта і спинного мозку, сирингомієлія.  Лікарські препарати, які застосовуються у неврології. Захист історії хвороби

 1. Класифікація захворювань периферичної нервової системи.
 2. Невропатії черепних та спінальних нервів. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Лікування.
 3. Компресійно-ішемічні мононейропатії на верхніх та нижніх кінцівках.
 4. Невралгії: тригемінальна, крилопіднебінного вузла. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 5. Етіологія полінейропатій. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 6. Особливості алкогольної, діабетичної та післядифте­рійної полінейропатій.
 7. Вертеброгенні ураження периферичної нервової системи (реф­лекторні, корінцеві та корінцево-судинні синдроми шийного, грудного та попереково-крижового рівнів). Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 8. Види плексопатій. Етіологія та різновидності плечової плек­сопатії. Клінічні прояви. Лікування.
 9. Спадкові захворювання нервово-м’язового апарату. Первинні прогресуючі м’язові дистрофії. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 10. Вторинні прогресуючі м’язові дистрофії. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 11. Міотонія Томсена. Клініка. Діагностика. Лікування.
 12. Міастенія. Етіологія. Клінічні прояви. Діагностика. Міастенічний та холінергічний кризи. Лікування.
 13. Спадкові захворювання з ураженням пірамідної, екстрапірамідної та координаторної систем: параплегія Штрюмпеля,  хвороба Паркінсона, хорея Гентінгтона, гепато-церебральна дегенерація, атаксії Фрідрайха та П.Марі. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування.
 14. Соматоневрологічні синдроми. Ураження нервової системи за наявності захворювань серця, легень, печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, у разі цукрового діабету, колагенозів.
 15. Сирингомієлія. Краніо-вертебральні аномалії.
 16. Основні групи препаратів, які застосовуються у неврології.
 17. Обґрунтування топічного, клінічного діагнозів у обстеженого під час курації хворого, проведення диференційної діагностики.
 18. Обґрунтування лікування та рекомендацій, призначених обстеженому хворому.